نغمه‌های ماندگار۲

مقام شناســـــی هنـــــر تلاوت قرآن کــــــریم
جمعه 14 اسفند 1394

نکته ای که مدتی است باید خدمت مخاطبین محترم عرض می نمودیم ...

توجــــــــــــــــــــه توجــــــــــــــــــــه!!

به جهت اینکه کانال ما در تلگرام با عنوان قاریان و فنون تلاوت بیش از یک ماه است که راه اندازی شده است؛ و توانایی فعالیت موثر در بیش از یک فضا وجود ندارد؛ بنابراین فعلا روی نغمه های ماندگار مطلب جدیدی قرار داده نخواهد شد و مطالب تازه صرفا در قاریان و فنون تلاوت تلگرام قرار داده می شود.


نکته مهم:

در برخی از مطالب تحلیلی تلاوت که خود آیات در فرازها ذکر نشده اند، گاهی پیش آمده است که یکی از فرازها، سهوا عقب یا جلو شده است. با توجه به اینکه تحلیل تلاوت ها در تلگرام همراه با مطالعه مجدد و بازنگری می باشد این اشکالات نیز مرتفع گردیده است.


در نظر داشته باشید...

که تحلیل تلاوت بدین شکل (یعنی فراز به فراز همراه با جزئیــــــــــــــــــــــــــــات) برای اولین بار است که در سطح کشوربدین شکل (با جزئیات هر فراز) در فضای مجازی منتشر می گردد و کاری است بسیار وقتگیر و طاقت فرسا!!!

 

آدرس کانال ما در تلگرام با عنوان 


قاریان و فنــــــــــــــــــــون تلاوت 

quran114telavat@


  ادامــه مطلب اینجاســــت ...