نغمه‌های ماندگار۲

مقام شناســـــی هنـــــر تلاوت قرآن کــــــریم
دوشنبه 18 بهمن 1395

تحلیل حرفه ای ارائه گردید


جزوه 

تحلیل حرفه ای

آماده ارائه گردید

 

تحلیل تخصصی 50 تلاوت از بهترین تلاوت های قراء بزرگ مصری (20 قاری مشهور)

 
ادامــه مطلب اینجاســــت ...