نغمه‌های ماندگار۲

مقام شناســـــی هنـــــر تلاوت قرآن کــــــریم
دوشنبه 18 بهمن 1395

کتاب تحلیل حرفه ای تلاوت متولد گردید

به مدد الهی برای نخستین بار در کشور مجموعه کتب تحلیل تلاوت با نام تحلیل حرفه ای؛ مقام شناسی، نغمه شناسی، بررسی شیوه های معناپردازی آیات و دیگر نکته های هنر تلاوت، منتشر گردید.


با کتب تحلیل حرفه ای، ارتقاء دانش و توانمندی شما در زمینه اصوات و الحان تلاوت، در هر سطحی که باشید، قطعی است5- جلد پنجم کتاب: تحلیل حرفه ای - آموزشی تلاوت های استاد محمد رفعت 

پدیدآورنده: مهندس احسان اعتباریان

(هدیه کتاب  20000تومان)

تاریخ انتشار: مردادماه 13974- جلد چهارم کتاب: تحلیل حرفه ای - آموزشی تلاوت های استاد شحات محمد انور 

(هدیه کتاب  20000تومان)

تاریخ انتشار: تیرماه 1397
3- جلد سوم کتاب: تحلیل حرفه ای - آموزشی تلاوت های استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

(هدیه کتاب 18000تومان)

تاریخ انتشار: تیرماه 13972- جلد دوم کتاب: تحلیل حرفه ای - آموزشی تلاوت های استاد محمد صدیق منشاوی 

(هدیه کتاب 18000تومان)

تاریخ انتشار: خردادماه 1397
1- جلد اول کتاب: تحلیل حرفه ای - آموزشی تلاوت های استاد مصطفی اسماعیل

انتشار: دی ماه 1396

(هدیه کتاب 23000 تومان)

 به پیوست جلد اول کتاب (شیخ مصطفی اسماعیل)، یک عدد لوح فشرده حاوی فایلهای صوتی - تصویری و ... می باشداین مجموعه کتاب به مثابه یک دفترچه راهنمای (صوتی و لحنی) تلاوتهای اساتید مشهور مصری عمل می کند

تحلیل تلاوت در کتاب تحلیل حرفه ای به شکل بررسی فراز به فراز بوده و شامل اجزاء زیر است:
1- بررسی مقام اصلی، مقام فرعی و نوع نغمه 
2- شروع فراز از کدام نت مقام
3- توقف بر کدام نت مقام  
4-بررسی تکنیک های صوتی قاری 
5-بررسی تکنیک های لحنی قاری 
 6- بررسی شیوه های معناپردازی آیات
7-نحوه ملودی سازی الحان
8-بررسی فراز به لحاظ شخصی سازی قاری (آیا این فراز جزو سبک خاص استاد است؟)
9-بررسی استراتژی های صوتی لحنی قاری در شیوه تلاوت خود (مقامات اصلی فرعی مورد علاقه قاری، بررسی شیوه اوج گیری، نوع مواجه با اوج مقامات، میزان علاقه قاری به استفاده از تکنیک های صوتی و لحنی و نوع آن و ...)


یکی از مهمترین اهداف مجموعه کتاب های تحلیل حرفه ای بیان نکات فراوان صوتی لحنی ای است که در جلسات قرآن به شما ارائه نمی شود. این کتب این نکات را برای شما شرح و بسط می دهد تا تقلید از یک تلاوت خاص استاد مصری برای شما متنوع بوده و خسته کننده نباشد


برخی از مواردی که کتاب تحلیل حرفه ای در یک تحلیل تلاوت به آنها پرداخته است:
1- معرفی مقام های  اصلی تلاوت
2- معرفی مقام های فرعی تلاوت (ترکیبات تلاوت)
3- جواب جواب مقامات تلاوت
4- بررسی نت شروع تلاوت، 
5- بررسی نغمه شروع تلاوت، 
6- بررسی نت جواب جواب صدا، 
7- بررسی نت کف صدا
8- بررسی نت نهایی صدا
9- بررسی مساحت صدای قاری
و ...

روش دریافت کتاب در ادامه مطلب ...

 
ادامــه مطلب اینجاســــت ...