1-استاد مصطفی اسماعیل

2-استاد محمد صدیق منشاوی

3-استاد شحات محمد انور

4-استاد عبدالباسط عبدالصمد

5-استاد محمود شحات انور

6-مجموعه 17 تحلیل تلاوت از 15 قاری مهم مصری

 

و اما تحلیل حرفه ای ...

 


1-بخش اول - استاد مصطفی اسماعیل

2-بخش دوم - استاد محمد صدیق منشاوی

 3-بخش سوم - استاد شحات محمد انور

4-بخش چهارم - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

 5-بخش پنجم - استاد محمود شحات انور